بیمه نامه جامع آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ویژه طرح ایران مهارت

بیمه نامه جامع آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ویژه طرح ایران مهارت
ورود اطلاعات
     

بیمه نامه جامع آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ویژه طرح ایران مهارت
بازبینی اطلاعات
نوع شخص: حقیقی

بیمه نامه جامع آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد ویژه طرح ایران مهارت
پوششهای بیمه ای و مبلغ حق بیمه

مبلغ حق بیمه با احتساب ۹ درصد مالیات برارزش افزوده و عوارض شهرداری: ۳,۱۹۶,۴۲۵ ریال

آتش سوزی ساختمان، تجهیزات، اثاثه، لوازم اداری آموزشگاه ۱،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
مسئولیت مالی بیمه گذار در قبال همسایگان ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
هزینه پاکسازی ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران هزینه های پزشکی ناشی از مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان در طول مدت بیمه نامه ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
حداکثر تعهد بیمه گر برای جبران غرامت فوت و نقص عضو ناشی از مسئولیت بیمه گذار در قبال کارکنان در طول مدت بیمه نامه ۳،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سرمایه غرامت فوت شخص بیمه گذار در اثر حوادث ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال
سرمایه نقص عضو کلی و جزئی شخص بیمه گذار در اثر حادثه ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریالتمامی حقوق این سامانه متعلق به بیمه کارآفرین می باشد.