طرح استعلام عمر و سرمایه‌گذاری

* تمامی مبالغ موجود در این استعلام به ریال می باشد.اطلاعات بیمه شده اصلیاطلاعات بیمه شده فرعی

توضيحات


* حق بيمه مبلغي است که بیمه‌گذار به صورت سالانه به شرکت بيمه پرداخت نموده که پس از کسر هزينه‌هاي بيمه‌اي و همچنین احتساب سود فنی علی الحساب، این مبلغ در جدول عمر و سرمايه گذاري به عنوان اندوخته علی الحساب منظور مي‌گردد.

* سرمايه فوت بیمه شده سرمايه‌اي است که در هر زمان در طول مدت بيمه نامه و در صورت فوت بيمه شده به ذينفع‌هايي که در بيمه نامه توسط بیمه‌گذار تعيين خواهد شد، پرداخت مي‌گردد. این سرمایه را می‌توان از طريق افزایش سالانه سرمایه به نسبت سال قبل از آن افزايش داد.

* منظور از سرمايه امراض خاص بیمه شده، پرداخت سرمايه بيماري‌هاي تحت پوشش شامل سکته قلبي، سکته مغزي، عمل جراحي کرونر و قلب باز، پیوند اعضا و سرطان بوده که در صورت ابتلا بيمه شده به يکي از پنج بيماري مذکور سرمايه اين پوشش در سال وقوع بیماری عينا پرداخت مي‌گردد.

* در پوشش معافيت، در صورت از کارافتادگي دائم و کامل بيمه شده که حداقل می‌بایست شش ماه ادامه داشته باشد، کليه حق بيمه‌هاي بیمه‌نامه (با حذف حق بيمه پوشش‌هاي تکمیلی) در هر سال تا پايان مدت قرارداد و بدون افزایش سالانه حق بيمه و سرمايه فوت و به صورت ثابت از سوي شرکت بيمه پرداخت مي شود.

* حق بيمه مبلغي است که بیمه‌گذار به صورت سالانه به شرکت بيمه پرداخت نموده که پس از کسر هزينه‌هاي بيمه‌اي و همچنین احتساب سود فنی علی الحساب، این مبلغ در جدول عمر و سرمايه گذاري به عنوان اندوخته علی الحساب منظور مي‌گردد.

* سرمايه فوت بیمه شده (اصلی و فرعی)، سرمايه‌اي است که در هر زمان در طول مدت بيمه نامه و در صورت فوت بيمه شده به ذينفع‌هايي که در بيمه نامه توسط بیمه‌گذار تعيين خواهد شد، پرداخت مي‌گردد. این سرمایه را می‌توان از طريق افزایش سالانه سرمایه به نسبت سال قبل از آن افزايش داد.

* منظور از سرمايه امراض خاص بیمه شده (اصلی و فرعی)، پرداخت سرمايه بيماري‌هاي تحت پوشش شامل سکته قلبي، سکته مغزي، عمل جراحي کرونر و قلب باز، پیوند اعضا و سرطان بوده که در صورت ابتلا بيمه شده به يکي از پنج بيماري مذکور سرمايه اين پوشش در سال وقوع بیماری عينا پرداخت مي‌گردد.

* در پوشش معافيت، در صورت از کارافتادگي دائم و کامل بيمه شده که حداقل می‌بایست شش ماه ادامه داشته باشد، کليه حق بيمه‌هاي بیمه‌نامه (با حذف حق بيمه پوشش‌هاي تکمیلی) در هر سال تا پايان مدت قرارداد و بدون افزایش سالانه حق بيمه و سرمايه فوت و به صورت ثابت از سوي شرکت بيمه پرداخت مي شود.

شرکت بیمه کارآفرین
بیمه‌نامه عمر و سرمایه‌گذاری
جدول برنامه‌ریزی تعهدات بیمه‌گذار و بیمه‌گر
تاریخ استعلام:
سن بیمه شده اصلی: اندوخته اولیه افزایش سالانه حق بیمه:
سن بیمه شده فرعی : روش پرداخت حق بیمه: افزایش سالانه سرمایه:

متقاضی محترم: اعداد و ارقام این جدول بر اساس نرخ و شرایط فردی یا سطح سلامت نرمال و ریسک طبقه شغلی حداقلی تعریف شده است. در صورت کارشناسی و ارزیابی ریسک می‌تواند بر اساس وضعیت واقعی قد و وزن، سابقه بیماری، سابقه ژنتیکی و ریسک مربوط به طبقات شغلی تغییراتی در مبالغ اندوخته و تعهدات ارائه شده در جدول بالا اعمال گردد.

* توجه فرمایند، اندوخته پیش بینی مندرج در ستون ()، بر اساس متوسط نرخ سود قطعی (بازده سرمایه‌گذاری) پنج سال اخیر این شرکت محاسبه شده است.